โกลด์เด้นเทเนอร่า Golden Tenera

ความสูงเฉลี่ย : 40 ซม.ต่อปี

ผลผลิต : ทะลายดกและใหญ่กว่า 15 กก.

ทางใบ : ปานกลาง

พื้นที่เหมาะสม : ที่ดอน ทนแล้งได้นาน