กลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่งสู่ระดับสากล เราจึงเปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ หากคุณพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันและมีความสนใจในตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทเปิดรับ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แบบฟอร์มสมัครงาน


บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จํากัด
List of users
# ตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Mark Otto @mdo Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter Larry the Bird @twitter

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จํากัด
List of users
# ตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Mark Otto @mdo Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter Larry the Bird @twitter

แสดงข้อมูลใบชั่งสมาชิก

$sql".mssql_error()); $sql="DELETE From WeightD \n"; $sql.="where Wd_docno = '$Wh_docno'"; mssql_query($sql) or die("
$sql
".mssql_error()); } } ?> "; //วันที่ใบชั่ง $date = $objResult["Wh_wedocdate"]; list($year,$month,$day) = split("/",$date); $nYear = ($year+543); $Wh_wedocdate1 = $day.'-'.$month.'-'.$nYear; //echo $Wh_docdate1. "
"; ?>
เลขที่ วันที่ลานเท เลขที่ใบชั่ง วันที่ใบชั่ง ชื่อลานเท
จัดการ
" onClick="return confirm('คุณต้องการลบข้อมูลใช่หรือไม่'); " title="ลบข้อมูล" class="btn btn-danger"> ลบ

ช่างซ่อมบำรุง

1 อัตรา

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างกลโรงงานหรือช่างประสบการณ์) อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเชื่อมได้

พนักงานในระบบผลิต

1 อัตรา

เพศชาย วุฒิ ป.6-ม.6 (ทุกสาขา) อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานธุรการแปลงกรูด

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ป.ตรี (สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์) อายุ 20-30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี