ดามี่ DAMI

ความสูงเฉลี่ย : 70 ซม.ต่อปี

ผลผลิต : ทะลายดกและใหญ่กว่า 15 กก.

ทางใบ : ค่อนข้างยาว

พื้นที่เหมาะสม : ที่ราบลุ่ม ชอบน้ำเยอะ