นโยบายการติดตั้งกล้องวงจรปิด

       

     กลุ่มทักษิณปาล์ม ติดตั้ง และใช้กล้องวงจรปิดภายในโดยรอบพื้นที่ ในการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน พนักงาน และผู้มาติดต่อ โดยทางบริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้เก็บรวบรวม โดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
         1. เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ
         2. เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สิน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก จากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมต่างๆ
         3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม
         4. เพื่อช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการทางกฎระเบียบ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
         1. ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
         2. ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น
         3. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ซึ่งการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญที่ช่วยให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
         1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทในเครือ) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
         2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
         หากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

    

ติดต่อสอบถาม
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077)-200-654-8
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8.00 -17.00 น.
อีเมล spc@southernpalm.co.th
เว็บไซต์ www.southernpalm.co.th

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077)-200-654-8
อีเมล spc@southernpalm.co.th