นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด


         กลุ่มทักษิณปาล์ม เคารพ สิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานภายในบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทักษิณปาล์ม ทั้งนี้เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่า ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ อย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2562 กลุ่มทักษิณปาล์มจึงจัดตั้งนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้กลุ่มทักษิณปาล์มนั้น มีกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน ในการกำกับดูแล คุ้มครอง และบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน และเหมาะสม

 1. ขอบเขตการบังคับใช้
           นโยบายฉบับนี้ใช้กำกับ ดูแล คุ้มครอง และบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มทักษิณปาล์ม ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
  กลุ่มทักษิณปาล์ม
 2. คำนิยาม
           - กลุ่มทักษิณปาล์ม หมายถึง บริษัทในเครือของกลุ่มทักษิณปาล์ม ณ ปัจจุบันครอบคลุมถึงบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด และบริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
           - ผู้ดูแลข้อมูล (Data Administrator) หมายถึง ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ประสานงาน และตรวจสอบการใช้งาน ข้อมูลของพนักงานฯ ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือบุคคลต่าง ๆ
 3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการกำกับ ดูแล คุ้มครอง
           กลุ่มทักษิณปาล์ม ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่กลุ่มฯ ได้รับมาจากการทำงาน โดยกำหนดวิธีการ และมาตรฐานให้เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน-บุคคล พ.ศ. 2562) ดังนี้
           a. ชี้แจงความสำคัญ ของขั้นตอนการกำกับ ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ดูแลข้อมูลอย่างครบถ้วน และชัดเจน
           b. จัดตั้งทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ ในการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างชัดเจน และเป็นมาตรฐาน รวมทั้งการลดขั้นตอนการปฏิบัติการและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล                     ที่ไม่จำเป็น เพื่อบริหารการจัดเก็บ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
           c. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทักษิณปาล์ม (Data Protection Officer) โดยมีหน้าที่กำกับ ดูแล การทำงานของทีมงานให้เป็นไปตาม
               ขั้นตอนอย่างเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายของกลุ่มทักษิณปาล์ม
 4.  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :  ด้านการใช้ และนำส่งข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
   กลุ่มทักษิณปาล์มมีการใช้ และนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้ข้อปฏิบัตินี้เท่านั้น
           a. ในการประเมินการรับพนักงานเข้าทำงาน
           b. ในการบริหาร สิทธิของพนักงาน เช่น ประกันสังคม และประกันภัย
           c. ในการ ติดต่อ และสั่งจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า
           d. ในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณของกลุ่มทักษิณปาล์ม
           e. ในการทำตามขั้นตอนทางกฎหมาย ที่กลุ่มทักษิณปาล์มมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
 5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มทักษิณปาล์มเก็บรักษาไว้นั้น มิใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้  โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังนี้
           a. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (ลบ)
           b. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล และสำเนาข้อมูล
           c. สิทธิในการขอรับข้อมูล
           d. สิทธิในการคัดค้านให้ กลุ่มทักษิณปาล์ม เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของตน
           e. สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
           f. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
            ช่องทางในการใช้สิทธิเหล่านี้สามารถทำได้ที่สถานที่ของกลุ่มทักษิณปาล์มที่เจ้าของข้อมูลได้ติดต่อและให้ข้อมูลไว้ หรือส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ดังนี้ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ที่อยู่ 331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 หรือทางอีเมลล์ได้ที่ spc@southernpalm.co.th
 6. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทักษิณปาล์ม
           หากบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลไม่ปฏิบัติตามตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มทักษิณปาล์มมีความผิด และถูกลงโทษทางวินัย รวมทั้งโทษตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
           กลุ่มทักษิณปาล์มไม่มีนโยบายการแสวงหาผลประโยชน์ และ/หรือกำไรจากข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้าของเรา อย่างเด็ดขาด

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
  บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด