บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จํากัด

นโยบาย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายที่วางไว้ มีแนวทางในการบริหารงานเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้
1. มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความผิดพลาดและความสูญเสียในทุกกระบวนการให้มากที่สุด
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านคุณภาพและการส่งมอบตลอดจบปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. มีการดำเนินงานกับคู่ค้าด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามที่กำหนดและเพียงพอ
4. มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมและต่อเนื่อง เข้าใจในระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม คำนึงถึงหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
7. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง
8. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม